نام: رحیم

نام خانوادگی: آتشکار

سمت: مسول ازمایشگاه

تحصیلات: 

تلفن تماس واحد: 46230701-4-044

داخلی:237

 

 

روش پذیرش بیماران:

1) در مورد بیماران سرپای ابتدا بیمار با نسخه پزشک به پذیرش آزمایشگاه مراجعه میکند و در صورت وجود آمادگی بیمار، مسئول پذیرش مشخصات بیمار و

آزمایشات درخواستی را در کامپیوتر ثبت نموده و پس از پرینت رسیده مربوطه، بیمار را به واحد صندوق راهنمایی می کند.

2) بیمار رسید صندوق را مبنی بر پرداخت هزینه آزمایشات تحویل مسئول پذیرش می دهد.

3) مسئول پذیرش پس از بررسی رسید، صندوق و سیستم HIS، بیمار را جهت اخذ نمونه به اتاق نمونه گیری راهنمایی می کند.

4) نمونه بردار آزمایشگاه از بیمار نمونه خون گرفته و در صورت داشتن آزمایشات ادرار یا مدفوع، توصیه های لازم را به بیمار کرده و او را جهت اخذ نمونه

راهنمایی میکند.

5) جواب های آماده بیماران سرپایی، پرینت شده و پی از تکمیل و امضا توسط مسئول فنی به بیماران تحویل داده می شود.

6) در مورد بیماران بستری و بیماران تحت نظر بخش اورژانس آزمایات بیماران توسط پرستار بخش در سیستم HIS ثبت می شود.

7) نمونه ها توسط پرستار بخش اخذ شده و توسط خدمات به آزمایشگاه ارسال می شود.

8) مسئول پذیرش نمونه های ارسالی بیماران را با درخواست آنها که توسط بخش مربوطه ثبت شده مطابقت داده و در صوت مطابقت آن ها با یکدیگر و نیز

رعایت استانداردهای نمونه برداری از جمله عدم وجود لخته، کافی بودن نمونه، عدم نشت نمونه به خارج ظرف و .... درخواست را تأیید می کند.

9) نتایج آزمایشات بیماران بستری از طریق سیستم HIS به بخش مربوطه اطلاع داده می شود.

 

محدودیت ها و عوامل مداخله گر:

1) اتمام تاریخ اعتبار دفترچه بیمه بیمار

2) نداشتن آمادگی لازم جهت برخی آزمایشات که نیاز به آمادگی های قبلی دارند مانند ناشتا بودن برای آزمایشات قند و کلسترول و تری گلیسرید.

3) نداشتن نسخه

4) عدم مراجعه بیمار در زمان مقرر( نوبت تعیین شده)

5) آزمایشاتی که در این مرکز انجام نمی شوند.

 

نحوه احراز هویت بیمار:

) مقایسه مشخصات مندرج در دفترچه بیمه بیمار با فرد مراجعه کننده

2) مقایسه مشخصات بیمار با نسخه آزمایش ( از طریق پرسش از شخص بیمار)

 

نحوه ردیابی نمونه ها:

1) بر اساس نام و نام خانوادگی و شماره پذیرش بیمار

 

نکته:

1) نسخه های بیمارانی که به صورت آزاد و بدون بیمه پذیرش می شوند به مدت حداقل 3 ماه در بخش پذیرش نگه داری شده و پس از مدت زمان لازم امحائ میگردند.

2) برگه درخواست بیمارانی که واجد دفترچه بیمه می باشند، تحویل بخش حسابداری می گردند.

3) اگر آزمایشی به هر علتی نیاز به تکرار داشته باشد، به بیمار و یا همراه بیمار اطلاع رسانی می شود.

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل