نام: امیر

نام خانوادگی: شرف جو

سمت: مسول جراحی مردان

تحصیلات:کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:334-301

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه همکف

24

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل