نام و نام خانوادگی: احمد کس نزانی

سمت: رئیس اداره حسابداری

شرح وظایف:

 • رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها، اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت قوانین و مقررات مالی
 • کنترل و نظارت لازم بر عملکرد حسابداران تحت سرپرستی
 • کسب خط مشی و دستورالعملهای اجرایی و برنامه کلی از مافوق

 

نام و نام خانوادگی:نشمیل طاهایی

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 • تنظیم اسناد پرسنل تعهدی
 • تهیه و نتظیم گزارشات مالی
 • برگزاری جلسات مالی مورد نیاز مربوط به تعهدی

 

نام و نام خانوادگی: مهتاب کیوانی

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 • رفع نواقص پرونده ها
 • مرتب کردن صورتحساب بانکی با فیشهای واریزی

 

نام و نام خانوادگی: علی اسلوب

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک و برگه های محاسباتی
 • صدور چک در وجه اسناد وسایل خریداری شده
 • آشنایی لازم با آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: علی وفایی راد

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 • حقوق و دستمزد بیمارستان

 

نام و نام خانوادگی: رضا رسولی

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 • تهیه و نتظیم اسناد آنکالی
 • تهیه و تنظیم اسناد ماموریتها
 • تهیه و تنظیم مرخصی و سنوات کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: طاها کارشی

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 • حقوق و دستمزد کارکنان مرکز بهداشت