نام و نام خانوادگی:

سمت: کارشناس اسناد و مدارک پزشکی

شماره تماس: 04446231300

داخلی: 233-228

 

شرح وظایف:

اداره پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان شهید دکتر قلی پور یکی از واحدهای پشتیبانی بیمارستان است که از 6 واحد ذیل تشکیل شده است:
واحد پذیرش بیماران: این واحد از سه بخش پذیرش بیمارن عادی و اورژانس و تحت نظر تشکیل شده است.

  • واحد مرتب سازی پرونده های پزشکی: در این بخش اوراق به ترتیب استاندارد پرونده در مدارک پزشکی قرار می گیرد و گرافی های قطعات بزرگتر از آن جدا می گردد و پرونده پانچ می گردد.
  • واحد بایگانی پزشکی: شامل بایگانی پرونده های جاری، نیمه جاری و راکد است
  • واحد آمار:تجزیه و تحلیل آمارهای جمع آوری شده از بخشهای مختلف بیمارستان و ثبت آنها در پورتال دانشگاه
  • واحد مکاتبات قانونی: مسئول کلیه مکاتباتی است که از سایر دستگاهها و سازمانها و نهادهای مختلف پزشکی به بیمارستان ارسال گردیده است و مرتبط با پرونده پزشکی است.
  • واحد کدگذاری: در این بخش پرونده ها توسط کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها کدگذاری می شود و جهت پاسخگویی تحقیقات پزشکی مراجعین ثبت می گردد.

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل