نام: محمد

نام خانوادگی: ادیب حسامی

سمت: مسول کنترل عفونت

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزشی جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند: واحدهای اداری، آزمایشگاه، تاسیسات، خدمات ولنژ در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
  • تهیه و تدوین دستورالعملهای پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند: بهداشت دست ها، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترها وریدی، شریانی، ادراری، ضد عفونی ابزار critical و  Noncritical
  • انجام اقدامات لازم در مواردی مثل: Needle stick، گازگرفتگی و مانند اینها در کلیه پرسنل بیمارستانی
  • آموزش و ارزیابی پرستاران رابط کنترل عفونت در رابطه کنترل عفونت در رابطه با تکمیل فرم گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی
  • ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن در کمیته کنترل عفونت و حاکمیت بالینی

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل