نام: کاوه

نام خانوادگی: قهرمانی

سمت: مسول خدمات

تحصیلات: 

تلفن تماس واحد: 46273335-044

داخلی:379

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

شرح وظایف:

  • تهیه و تنظیم برنامه کاری پرسنل خدمات، کمک بهیاری و بیمابر تحت سرپرستی
  • برنامه ریزی در جهت در نظارت عمومی بیمارستان
  • تعیین محل کار خدمتگزاران، نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها
  • پیگیری تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی با هماهنگی بهداشت محیط
  • راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان
  • تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه
  • سرکشی مداوم از قسمتهای مختلف بیمارستان
  • نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی
  • اجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل