نام: طاهر

نام خانوادگی: شریفی

سمت: کارشناسIT

تحصیلات: فوق لیسانس نرم افزار

تلفن تماس واحد: 46275483-044

داخلی:229

 

نام: کاوه

نام خانوادگی: هنرمند

سمت: کارشناس ناظر بر HIS

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 46275483-044

داخلی:229

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل