1) راه اندازی( VM (Virtual Machine و Server پشتیبان

2) انتقال نوبت دهی تلفن گویا به HIS و کیوسک درمانگاه

3) طراحی جوابدهی پاتولوژی و رادیولوژی

4) گردش پرونده و آمار

5) ارسال به سپاس پاتولوژی

6) لیبل گذاری کابل تمامی بخش ها

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل