عنوان آنکالی

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

آنکال

شریفی

شریفی

شریفی

هنرمند

هنرمند

هنرمند

شریفی

شریفی

شریفی

هنرمند

هنرمند

هنرمند

شریفی

شریفی

شریفی

    

عنوان آنکالی

 

آنکال

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

هنرمند

هنرمند

هنرمند

شریفی

شریفی

شریفی

هنرمند

هنرمند

هنرمند

شریفی

شریفی

شریفی

هنرمند

هنرمند

هنرمند

    

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل