نام: گلی

نام خانوادگی: شیخ قادری

سمت: مسول بخش زایمان

تحصیلات:فوق لیسانس  مامایی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:290-288

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه اول

12

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل