نام: زهرا

نام خانوادگی: گرمیانی

سمت: مسول جراحی زنان

تحصیلات:کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:280-279

 


محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه اول

24

19

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل