نام: سعادت

نام خانوادگی: کریمی

سمت: مسول واحد تغذیه

تحصیلات: فوق لیسانس تغذیه و رژیم درمانی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:244


شماره فاکس بیمارستان : 46237994


 

نام: ناصح

نام خانوادگی: اسماعیلی

سمت: کارشناس تغذیه 

تحصیلات: فوق لیسانس تغذیه و رژیم درمانی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:244


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل