نام: لقمان

نام خانوادگی: شهیدی

سمت: مترون

تحصیلات: کارشناس  ارشد پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:321


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل