نام: کاوه

نام خانوادگی: هنرمند

سمت: مدیر داخلی بیمارستان

تحصیلات: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:343

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

شرح وظایف:

  • کنترل حضور و غیاب کارکنان و اعلام وضعیت مرخصیها و نحوه ورود و خروج به ایشان
  • نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
  • نظارت و سرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات اداری تا مرحله بایگانی
  • نظارت در تهیه و تحویل ملزومات و توزیع ان به واحدهای اعلام نیاز کننده
  • نظارت بر امور مربوط به نقلیه و ماموریت های کارکنان
  • نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه
  • نظارت بر انجام امور کارگزینی و پیگیری
  • نظارت بر صدور احکام صادره

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل