نام و نام خانوادگی: شورش مرزنگ

سمت: کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت

مدارک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس:04446258077

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ایران صاحبی

سمت: کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

مدارک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 


شرح وظایف:

 

 

- نیازسنجی آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان و طراحی برنامه های     آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی

- جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ها

- جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

- نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت

- مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان

- نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

- آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزش ، ارتباطی و اطلاع رسانی

- طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزش در سطح شهرستان

- ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان