نام و نام خانوادگی: قادر محمودی

سمت: مسئول واحد نقلیه مرکز بهداشت

تلفن تماس:04446276230شرح وظایف:

صدور حکم ماموریت و کنترل و نظارت ورود و خروج رانندگان

پیگیری مسائل اداری رانندگان

 

برسی نامه های اتوماسیون و پیگیری آنها


هماهنگی با سازمانها و ارگانهای دولتی
نام و نام خانوادگی: صلاح محمدی

سمت: رانندهشرح وظایف رانندگان:

انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری


سرویس خودروهای تحویلی و پیگیری تعمیرات فنی خودرو


حضور به موقع جهت انجام ماموریتهای محوله در ساعات هماهنگ شده و نوشتن و تکمیل

قبوض بنزین و تحویل آن به مسئول کنترل مصرف سوخت