نام و نام خانوادگی: محسن مجیدی

سمت: انباردار

تلفن تماس: 04446234062شرح وظایف:

تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها


نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری