نام و نام خانوادگی:ابوبکر رحیمی

سمت: مسئول دبیرخانه مرکز بهداشت

تلفن تماس:04446276988
شرح وظایف:

دریافت و کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضاء

ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعاد پیوستها


ارائه نامه به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده جهت تعیین محل و نوع اقدام ثبت در اندکس

و دفتر ارسال دبیرخانه