نام و نام خانوادگی: رحیم محمدی

سمت: مسئول کارگزینی

تلفن تماس: 04446270411 

نام و نام خانوادگی: گلاویژ خسروی

سمت: کارشناس کارگزینی

 


شرح وظایف:

تهیه احکام پرسنلی


ارتقای گروه


نقل و انتقالات


انتصاب


آموزش تبدیل وضعیت پرسنل و تمدید ماموریت


تغییر ردیف


طرح طبقه بندی مشاغل و مفصا حساب پرسنل


صادر نمودن نامه های عدم نیاز در ساعات غیر اداری


شرکت در جلسات تنظیم لیستهای ارزشیابی کارکنان و کلیه امورات نیروهای طرحی