نام و نام خانوادگی: سید یاسین کاظمی

سمت:مسئول امین اموال

تلفن تماس: 04446270367


شرح وظایف:

رسدگی و تطبیق صورتحسابهای رسیده از واحدهای مربوطه، جهت کنترل اموال و

ثبت مشخصات کامل اموال رسیده و تحویل داده شده به واحدها در سیستم

نصب و اختصاص پلاک اموال

 


نام نام خانوادگی: شکیبا پناهی

سمت: امین اموال

 

شرح وظایف:

رسدگی و تطبیق صورتحسابهای رسیده از واحدهای مربوطه ، جهت کنترل اموال و ثبت

مشخصات کامل اموال رسیده و تحویل داده شده به واحدها در سیستم


نصب و اختصاص پلاک اموال


پیگیری و هماهنگی و صدور مجوز خروج اموال با ذکر مشخصات کامل و تحویل اموال به

متقاضی طبق مقررات موال و ثبت در کارت اموال تحویلی خود واحد


مطابقت اموال با لیست تحویلی ، جهت موجودی مانده آخر سال
نام نام خانوادگی: افشین پایدار

سمت: کارپرداز 

نام و نام خانوادگی: سردار زارعی فر

سمت: کارپرداز


 

نام و نام خانوادگی: افشین رحیمی

سمت:  کارپردازشرح وظایف:

استعلام بهاء، قبل خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق


دریافت درخواستهای خرید که از سویی مقام مافوق ارجاع میگردد