نام و نام خانوادگی: رضا قربانی

سمت: مسئول کارگزینی

 

شرح وظایف:

  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات اداری و استخدامی
  • سرپرستی و نظارت بر انجام مکاتبات اداری
  • بررسی حضوری از واحدهای تابعه و تجزیه عملکرد و ارائه گزارش به مراجع زیربط
  • رسیدگی به امور مربوط به حقوق و مزایای کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: هیرش خسروی

سمت: کارگزین


شرح وظایف:

  • انجام امور کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی:

سمت: کارگزین


شرح وظایف:

  • انجام امور ترفیعات
  • انجام امور متفرقه

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:کارگزین


شرح وظایف:

  • امور مرخخصیها و ماموریتها

 

نام و نام خانوادگی: رحیم محمدی یاسیکندی

سمت: کارگزین


شرح وظایف:

  • انجام امورات محوله کارگزینی