نام و نام خانوادگی: اقبال احمدی

سمت: کارشناس مسئول واحد تغذیه

مدرک: کارشناسی تغذیه

تلفن تماس: 04446251300نام و نام خانوادگی: ماریا باینجویی

سمت: کارشناس تغذیه

مدرک: کارشناسی تغذیه


 

شرح وظایف:

تهیه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران


تنظیم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری