نام و نام خانوادگی: دکتر سوران ایوبی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوکان

تاریخ انتصاب: 1401

شماره تلفن: 46232037شرح وظایف رئیس مرکزبهداشت

1- جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلا‌عات مورد نياز برنامه‌هاي مختلف بهداشتي، آمارهاي

حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه‌هاي محلي و گزارشهاي‌هاي

لا‌زم.

2-شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها.

3- بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي‌و اپيدميها.

4- تهيه و ابلا‌غ دستورالعمل‌هاي اجرايي لا‌زم براي اجراي برنامه‌هاي كشوري خدمات بهداشتي براي

واحدهاي تابعه.

5- برنامه ريزي، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل

دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.

6- تداركات و پشتيباني فني، اداري و مالي از مراكز بهداشتي، درماني پايگاهها و خانه‌هاي بهداشت

تابعه.

7- مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار

مي‌شود .

8- تدوين واجراي پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه.

9- اجراي پروژه‌هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين، كاربرد ابزارهاي جديد و ادغام خدمات.

10- ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه‌هاي بهداشتي شهرستان.

11- جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلا‌غ نتايج به آنها و تهيه گزارش

براي ارگانها و مقامهاي بالا‌تر.

12- تدوين، اجرا و مشاركت در اجراي برنامه‌هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت پرسنل بخش

بهداشتي شهرستان.

13- بر آورد اعتبارات مورد نياز برنامه‌ها و تدوين بودجه سالا‌نه و اجراي بودجه مصوب.

مديريت در واحدهاي بهداشتي:

برنامه ريزي:

 تحليل وضعيت موجود از لحاظ فني با توجه به شاخصها

 پشتيباني: با توجه به وضعيت نيروي انساني، تجهيزات، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات

تدوين برنامه تفصيلي مركز بهداشت شهرستان و اولويت بندي برنامه‌ها بر اساس ( SWOTنقاط قوت،

ضعف، فرصتها و تهديدها.)

سازماندهي:

تلا‌ش براي استاندارد سازي منابع شامل (نيروي انساني، تجهيزات، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات) بر

اساس برنامه‌هاي اولويت بندي شده براي واحدهاي تابعه.

پايش:

پايش اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي مركز بهداشت شهرستان از نظر اجراي

بموقع فعاليتها، مصرف درست و صحيح منابع تحت اختيار، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات به

گروههاي هدف، نحوه نگهداري ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات، انظباط اداري و رفتارهاي اجتماعي

پرسنل بخش.

پايش اجراي برنامه‌هاي مسؤولين گروههاي كارشناسي و پشتيباني.

هماهنگي :

هماهنگي درون بخشي:

برقراري هماهنگي در مركز بهداشت شهرستان با تشكيل شوراهاي هماهنگي كارشناسي و

پشتيباني، كميته‌هاي فني و ...

برقراري هماهنگي بين واحد‌هاي تابعه با تشكيل جلسات هماهنگي مسؤولين مراكز، مسؤولين

پايگاههاي بهداشتي، سمينارآموزش بهورزي و ...

هماهنگي برون بخشي:

برقراري هماهنگي بين مركز بهداشت شهرستان با ساير بخشهاي توسعه، نهادهاي رسمي و

اجتماعي شهرستان با تشكيل شوراهاي بهداشت شهرستان، كارگروه بهداشت درمان و تامين

اجتماعي و ... و شركت در جلسات هماهنگي شهرستان از جمله شوراي اداري شهرستان، شوراي

آموزش و پرورش و ...