نام و نام خانوادگی: آقای مهدی بختیاری

سمت: کارشناس حراست