نام و نام خانوادگی: طاهر شریفی                                              

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات         

مدرک:  کارشناس ارشد نرم افزار

 

شرح وظایف:

  • نظارت بر نحوه جمع آوری و ثبت اطلاعات اماری در مراکز، خانه ها و پایگاههای بهداشت تحت پوشش
  • اموزش و توانمندسازی پرسنل در زمینه آمار بر اساس نیازسنجی
  • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نظام سلامت
  • رسیدگی و تهیه، نظارت و ارائه بموقع گزارشات ادواری حاوی اطلاعات، آمار و شاخصهای خدمات بهداشتی-درمانی و پسخوراند به مراکز تابعه