نام: فوزیه

نام خانوادگی: صناعتی

سمت: مسول بخش بعد از زایمان

تحصیلات: دکتری مامایی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:280

 

 

محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه همکف

24

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل