نام: جلیل

نام خانوادگی: عثمانی

سمت: مسول داخلی مردان

تحصیلات:کارشناس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:488-478

 

 

محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه همکف

24

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل