نام و نام خانوادگی: علی میرزا پور

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 004446274750


شرح وظایف:

  • برنامه ریزی، نظارت و پایش برنامه های بهداشت حرفه ای در مراکز و خانه های بهداشت تابعه
  • بازدید و نظارت بر کارگاهها و کارخانجات آموزش و نظارت بر نحوه انجام معاینات شاغلین تحت پوشش حرفه ای
نام نام خانوادگی: محمد امینیان باغ

سمت:کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک: کارشناسی بهداشت حرفه ای


شرح وظایف:

  • برنامه ریزی، نظارت و پایش برنامه های بهداشت حرفه ای در مراکز و خانه های بهداشت تابعه
  • بازدید و نظارت بر کارگاهها و کارخانجات آموزش و نظارت بر نحوه انجام معاینات شاغلین تحت پوشش حرفه ای