نام و نام خانوادگی:نشمیل طاهایی

سمت: حسابدار

شرح وظایف:

 

  • تنظیم اسناد پرسنل تعهدی
  • تهیه و نتظیم گزارشات مالی
  • برگزاری جلسات مالی مورد نیاز مربوط به تعهدی