نام و نام خانوادگی: جمال محمدی آذر

سمت:  مسئول امور رفاهی

شماره تماس: 4446274222

شرح وظایف امور رفاهی

1.     هماهنگی در خصوص امورات بیمه تکمیلی همکاران با شرکت‏های بیمه برابر قردادهای یکساله منعقده از طرف دانشگاه با شرکتهای مذکور.

2.     هماهنگی در خصوص توزیع تسهیلات اعطایی بانکها.

3.     هماهنگی در خصوص دریافت پانسیونهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سایر شهرستانها برای کارکنان واجد شرایط.

4.     هماهنگی در خصوص اخذ تخفیف بابت صدور بیمه‏نامه‏های خودرو همکاران از شرکت‏های بیمه.

5.     هماهنگی در خصوص دریافت مجتمع‏های زیارتی و تفریحی دانشگاه.

6.     هماهنگی در خصوص برپایی مناسبات فرهنگی، ورزشی.

7.     اجرای سایر دستورات صادره مرتبط از طرف مدیریت محترم شبکه.