نام: پیمان

نام خانوادگی: حریری

سمت: مسول درآمد

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت مالی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی: 150


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل