نام:

نام خانوادگی:

سمت: سوپروایزر آموزش بیمارستان

تحصیلات: فوق لیسانس پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:327

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 

 

شرح وظایف:

 • مسئولیت برگزاری فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی-درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
 • برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی حین خدمت به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت پرسنل در تمام رده های پرستاری از جمله: 
 1. باز آموزی دیالیز
 2. CRRT
 3. داروهای قلبی
 4. CPR
 5. اصول  ECG  و داروهای قلبی
 6. تشخیص ریتم
 7. احکام پرستاری
 8. دوره آموزشی orientation جهت پرستاران جدیدالورود
 9. دوره بازآموزی کمک بهیاری
 • تشخیص شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری به منظور تعیین سیاستهای کلان آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • ارائه کنفرانس های هفتگی با عناوین متنوع و مبنی بر نیازسنجی پرسنل درمانی


 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل