نام و نام خانوادگی: شیرکو خسروی نیا

سمت: مسئول کارگزینی

تلفن تماس: 04446270411


شرح وظایف:

 • تهیه احکام پرسنلی
 • ارتقای گروه
 • نقل و انتقالات
 • انتصاب
 • آموزش تبدیل وضعیت پرسنل و تمدید ماموریت
 • تغییر ردیف
 • طرح طبقه بندی مشاغل و مفصا حساب پرسنل
 • صادر نمودن نامه های عدم نیاز در ساعات غیر اداری
 • شرکت در جلسات تنظیم لیستهای ارزشیابی کارکنان و کلیه امورات نیروهای طرحینام و نام خانوادگی: گلاویژ خسروی

سمت: کارگزین


شرح وظایف:

 • انجام امورات مرخصی، ماموریت و صدور ابلاغ
 • کنترل و گرفتن گزارشات
 • تایکو گزارشات آماری
 • چاپ گواهی کار ماهانه برای کلیه مراکزنام و نام خانوادگی: سریه مرامی

سمت: کارگزین


شرح وظایف:

 • بایگانی و ثبت کلیه پرونده های پرسنلی کارکنان
 • انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی و نگهداری پرونده، اوراق، نامه ها و  گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محلهای مخصوص